A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2018-2019.

Căn cứ công văn 785/GDĐT-CM ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Phòng GDĐT Thành phố thái Nguyên về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2018-2019;

Căn cứ vào đặc điểm tình hình của nhà trương;

Trường mầm non Điện Lực xây dựng kế hoạch công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018-2019 cụ thể như sau:

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MẦM NON ĐIỆN LỰC

 

Số: /KH-MNĐL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quang Vinh, Ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2018-2019.

Căn cứ công văn 785/GDĐT-CM ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Phòng GDĐT Thành phố thái Nguyên về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2018-2019;

Căn cứ vào đặc điểm tình hình của nhà trương;

Trường mầm non Điện Lực xây dựng kế hoạch công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018-2019 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa các loại tội phạm; ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

2. Nâng cao trách nhiệm của Ban giám hiệu, Công đoàn, cán bộ, giáo viên và nhân viên tích cực tham gia công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của bộ chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới; kết luận số 34/CT-TW ngày 25/6/2009 của ban bí thư Trung ương về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

- Quán triệt thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và triển khai thực hiện Luật GDQP&AN năm 2013.

- Tập trung nghiên cứu các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp gắn với Chỉ thị số 2929/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN cho học sinh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên

2. Công tác quân sự, quốc phòng, an ninh.

- Thực hiện tốt Quy chế của ban chỉ huy quân sự và công tác quốc phòng, quân sự, công tác an ninh tại cơ quan. Duy trì nghiêm túc các chế độ giao ban, báo cáo, sơ kết, tổng kết của nhà trường, kịp thời điểm chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến khu vực phòng thủ.

- Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm học 2018-2019, xây dựng kế hoạch chỉ đạo của chỉ huy trưởng khu vực phòng thủ gắn với các tình huống bị tiến công hỏa lực, phương án cơ động sơ tán.

- Xây dựng và triển khai khu thực hiện các kế hoạch phòng chống khủng bố, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy… tổ chức hội thao, tập huấn, huấn luyện lực lượng tự vệ theo chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương.

3. Công tác dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường.

- Thực hiện mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị theo Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/1/2017

III. Nhiệm vụ cụ thể.

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai dến CB, GV, NV trong nhà trường.

2. Thực hiện việc tích hợp nội dung giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh về quân sự, quốc phòng, an ninh.

3. Tham gia diễn tập phòng thủ năm học 2018-2019;

4. Xây dựng kế hoạch kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học theo thông tư 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/1/2017.

5. Tích hợp nội dung tuyền truyền công tác giáo dục, quốc phòng, an ninh vào các tiết dạy trên lớp.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Đối với nhà trường

- Quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của bộ chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới; kết luận số 34/CT-TW ngày 25/6/2009 của ban bí thư Trung ương về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

- Quán triệt thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và triển khai thực hiện Luật GDQP&AN năm 2013.

- Tập trung nghiên cứu các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp gắn với Chỉ thị số 2929/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN cho học sinh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên

- Thực hiện tốt Quy chế của ban chỉ huy quân sự và công tác quốc phòng, quân sự, công tác an ninh tại cơ quan.

- Chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi đôn đốc các tổ chuyên môn và toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên.

- Thực hiện báo báo định kỳ cho Phòng GD&ĐTB kết quả học kỳ I trước ngày 10/1/2019. Kết quả học kỳ II trước ngày 30/5/2019

2. Đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quốc phòng, an ninh trong nhà trường.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2018-2019 của trường mầm non Điện Lực./.

 


Nơi nhận:
- Công đoàn;

- Các tổ chuyên môn;

- Lưu: CM.
 

HIỆU TRƯỞNG


 


Trần Thị Hòa

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 32
Tháng 08 : 238
Năm 2022 : 15.396