Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 07 : 1.607
Năm 2021 : 18.074
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Căn cứ Công văn số 134/KH - GDĐT ngày 02/ 3/2018 của Phòng GD&ĐT thành phố về Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, trường mầm non Điện Lực xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của trường năm 2018 như sau:

         PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

               TRƯỜNG MẦM NON ĐIỆN LỰC

                                    

                     Số: 37/KH -MNĐL

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Quang Vinh, ngày 03tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018
 

Căn cứ Công văn số 134/KH - GDĐT ngày 02/ 3/2018 của Phòng GD&ĐT thành phố về Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, trường mầm non Điện Lực xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của trường năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật thực hiện theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; giúp cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên trường mầm non Điện Lực nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục pháp luật trong hoạt động của trường, của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, trách nhiệm của nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, học sinh trong toàn trường;

- Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục.

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp gắn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

- Chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học của ngành.

2. Yêu cầu:

a. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục pháp luật với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

b. Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường. Phối kết hợp giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục ngoại khóa;

c. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương, thành phố, tỉnh và các quy định pháp luật gắn với quyền, nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trên địa bàn, lựa chọn hình thức, nội dung, biện pháp phổ biến, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó quan tâm ưu tiên đối với các đối tượng là phụ huynh, trẻ. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành giáo dục.

II. NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vai trò của đội ngũ làm công tác pháp chế. Thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo; triển khai tốt “Ngày pháp luật” (ngày 06/11 hàng năm) tại trường.

- Tiếp tục tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn trường về phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cung cấp những kiến thức cơ bản của một số nội dung điều luật quan trọng liên quan trực tiếp đến nhà trường

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, đào tạo bồi dưỡng dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy pháp luật cho giáo viên các lớp, cán bộ phụ trách công tác PBGDPL trong trường.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: Sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, nói chuyện chuyên đề, thi tuyên truyền viên giỏi về triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thông qua đó tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Tăng cường bổ sung tư liệu, đồ dùng cho tủ sách pháp luật; cập nhật thông tin đăng tải trên Website điện tử của trường; thiết kế tờ gấp, pano,áp phích, băng zôn, khẩu hiệu để phục vụ các biện pháp tuyên truyền PBGDPL; Xây dựng và hoàn thiện mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên website của Nhà trường.

- Triển khai có hiệu quả công tác xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường.

- Tiếp tục phổ biến kịp thời, thường xuyên các luật mới liên quan đến giáo dục và đào tạo; các văn bản QPPL liên quan đến đối tượng thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục trẻ hàng ngày.

- Tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy, báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà trường. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung danh mục và trang cấp một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, GD pháp luật trong Nhà trường. Tăng cường sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy các kiến thức GD pháp luật trong chương trình GD trẻ hàng ngày.

- Trang bị, bổ sung các tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập các kiến thức giáo dục pháp luật; tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên đề, các đề cương tuyên truyền pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật,... Duy trì và phát triển tủ sách giáo dục pháp luật của Nhà trường.

- Khuyến khích sự tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí trong nhà trường: phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật, người làm công tác pháp luật tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường

2. Biện pháp thực hiện:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, quán triệt văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác PBGDPL tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Tập huấn cho CBQL,GV,NV về phương pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật. Tăng cường chất lượng và số lượng tài liệu giáo dục pháp luật bổ sung cho thư viện trường học, nhằm phát huy vai trò tủ sách pháp luật trong việc tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong nội, ngoại khóa.

+ Trong giáo dục nội khóa: Chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp cấp học theo quy trình của Bộ GD&ĐT; triển khai nghiêm túc tuần sinh hoạt công dân với nội dung phù hợp thực tiễn trong năm học và tình hình thực tế của địa phương;

+ Trong giáo dục ngoại khóa: tăng cường các hình thức PBGDPL hiệu quả như: tọa đàm theo chuyên đề, thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

- Rà soát bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,GV,NV làm công tác PBGDPL và bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến chương trình GD. Khuyến khích cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học, viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường;

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá; tiến hành sơ kết, đánh giá những kết quả, những chuyển biến từ các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL vào cuối năm học. Từ đó đúc rút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 tới toàn thể CB,GV,NV. Gắn việc phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên...; Cử CBGV đi bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật khi có yêu cầu.

- Khuyến khích CB,GV,NV đi sâu nghiên cứu khoa học viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.

- Tiếp tục chỉ đạo dạy học lồng ghép giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật vào các hoạt động dạy học và các hoạt động ngoại khóa, như lồng ghép trong chủ đề: Phương tiện và luật lệ Giao thông cho trẻ

- Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (theo nội dung quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ). Tăng cường xây dựng và hoàn thiện mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website Trường.

- Phát động phong trào sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình giảng dạy của giáo viên. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho việc giáo dục pháp luật trong các hoạt đông giảng dạy của giáo viên.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá xét thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị mình lồng ghép định kỳ theo học kỳ và theo năm học.

- Xây dựng kế hoạch của đơn vị và báo cáo về phòng GD&ĐT; Tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết theo quy định và báo cáo về Phòng GD&ĐT.

Trên đây là kế hoạch công tác phổ biến GD pháp luật năm học 2018 của trường mầm non Điện Lực. Nhà trường yêu cầu các bộ phận và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cần bám sát Kế hoạch này để tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT TP ( b/c);

- Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Thị Hòa

 


Tác giả: Tuệ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan