A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2019

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ - SGDĐT ngày 14/1/2019 của Sở GDDT Thái Nguyên về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 166/KH- GDĐT ngày 08 tháng 03 năm 2019của phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về công tác Cải cách hành chính năm 2019;

Căn cứ Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị;

Trường mầm non Điện Lực thành phố Thái Nguyên xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 cụ thể như sau:

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MẦM NON ĐIỆN LỰC

 

Số: /KH - TrMN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

 

P. Quang Vinh, ngày 20 tháng 3 năm 2019,

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2019

 

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ - SGDĐT ngày 14/1/2019 của Sở GDDT Thái Nguyên về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 166/KH- GDĐT ngày 08 tháng 03 năm 2019của phòng giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về công tác Cải cách hành chính năm 2019;

Căn cứ Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị;

Trường mầm non Điện Lực thành phố Thái Nguyên xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cánh hành chính nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020. Cải thiện nâng cao thứ hạng cải cách hành chính của Phòng GDDT thành phố Thái Nguyên năm 2019.

- Sắp xếp bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị, nâng cao tình thần thái độ, trách nhiệm và đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân và đội ngũ viên chức trong nhà trường, gắn với công tác thi đua khen thưởng và việc đánh giá cán bộ công chức, viên chức hàng năm với việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế; áp dụng khung năng lực của từng vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm phù hợp; nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm và đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC ) gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị trường học, ứng dụng phầm mềm quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành, sử dụng thư điện tử trao đổi, xử lý công việc và triển khai thực hiện chính quyền điện tử. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Tiếp tục rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong giải quyết hồ sơ, công việc phục vụ tổ chức và công dân.

2. Yêu cầu

- Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ giáo viên nhân viên góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản của nhà trường.

- Thực hiện cải cách hành chính đảm bảo thời gian chất lượng, đúng nội dung nhiệm vụ được phân công bám sát các mục tiêu nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của phòng giáo dục và nhiệm vụ của ngành học

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trong nhà trường năm 2019

- Triển khai, thực hiện và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về cải cách hành chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác của nhà trường, kiểm tra giám sát việc công khai trong các hoạt động, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ giáo viên nhân viên, thăm dò ý kiến của nhân dân đối với chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Đẩy mạnh tuyên truyền và đổi mới về nội dung hình thức tuyên truyền cải cách hành chính đến cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường phối hợp với các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ giáo viên nhân viên

2. Cải cách thể chế

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Nâng cao chất lượng ban hành văn bản, xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chứcvà hoạt động của trường theo Điều lệ trường mầm non. Hiệu trưởng, các bộ phận, đoàn thể, các tổ chuyên môn và CBGV,NV trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, xử lý thông tin kịp thời, đúng tiến độ. Phát huy dân chủ trong việc ban hành nội quy, quy chế, các kế hoạch của nhà trường.

- Tổ chức triển khai thực hiện thời đầy đủ đúng theo quy định các văn bản giải quyết pháp luật về giáo dục

- Rà soát,kiểm tra việc thi hành văn bản thực hiện các văn bản và xử lý các văn bản pháp luật, đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản đúng nội dung, thể thức văn bản.

3. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chế độ một cửa.

3.1. Cải cách TTHC

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC; xây dựng Kế hoạch kiểm soát; rà soát TTHC năm 2019, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định về kiểm soát TTHC.

- Tập trung rà soát TTHC, đánh giá và đưa ra phương án đơn giản hoá TTHC, tham mưu đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cắt giảm, sửa đổi, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Tham mưu công bố kịp thời danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; công khai minh bạch TTHC bằng nhiều hình thức theo quy định.

3.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

- Tiếp tục thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng quy định, không để tình trạng giải quyết hồ sơ bị quá hạn, trả lại hồ sơ không có văn bản, gây bức xúc trong phụ huynh và nhân dân.

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cải cách hành chính của nhà trường. Đảm bảo tốt việc thực hiện tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về các quy định hành chính.

- Xử lý kịp thời các văn bản chỉ đạo cấp trên, tiếp nhận và giải quyết nhanh các hoạt động của nhà trường đối với tổ chức, các nhân, giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Tổ chức hội họp đúng quy định, nâng cao chất lượng chuẩn bị nội dung và điều hành các cuộc họp theo hướng tập trung phổ biến thông tin, tăng cường thảo luận các biện pháp nâng cao chất lượng nhiệm vụ của nhà trường. Tổ chức đoàn thể và các tổ chuyên môn.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Kiện toàn sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, thực hiện tốt quy chế làm việc và phân công nhiệm của cơ quan, đơn vị. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của cơ quan, kịp thời xử lý phát sinh sau kiểm tra. Thực hiện phân cấp quản lý, kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ đã phân cấp cho các cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục xây dựng thực hiện tốt đề án chức danh vị trí việc làm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

- Đẩy mạnh đổi mới phương thức lề lối làm việc trong trường

- Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học

- Xây dựng bổ sung quy chế làm việc, đảm bảo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường theo đúng quy định điều lệ trường mầm non.

5. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC,VC

- Thực hiện quản lý công chức, viên chức theo đúng cơ cấu và vị trí việc làm. Đẩy mạnh việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP và Đề án tinh giản biên chế của tỉnh; tiểp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại cơ quan theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 19-NQ/TV/ ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới về giáo dục và đào tạo, tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên nhân viên qua các chuyên đề, hội thi, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, cử CBGV,NV tham gia các lớp bồi dưỡng lí luận chính trị, quản lí giáo dục, chuyên đề, các lớp chuyên môn do Phòng giáo dục và Sở giáo dục tổ chức; học qua mạng Internet, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp đại học và sau đại học, tiếng anh, tin học, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với CBGV,NV theo quy định.

- Chất lượng và trình độ đào tạo: Đội ngũ cán bộ viên chức có ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tận tụy với nghề; đều qua bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ sư phạm mầm non. Trình độ về tin học, ngoại ngữ ngày càng được nâng lên. Cao đẳng, đại học: 23. Trung cấp chính tri: 03. Quản lý giáo dục: 03. Tin học: 23. Ngoại ngữ: 23

- Cơ cấu đội ngũ giáo viên:đảm bảo cơ cấu theo khung vị trí làm việc theo Thông tư 06/2015/ TTLT- BGDĐT- BNV ban hành: mẫu giáo 2.2 cô/ lớp; Nhà trẻ 2.5 cô/ lớp. thực hiện kỷ luật kỷ cương nội quy nhà trường; sử lý vi phạm theo đúng quy định.

- Tiếp thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy tắc văn hóa ứng xử với cán bộ, giáo viên và ký cam kết cụ thể, nếu vi phạm thì nhận kỷ luật theo quy định.

- Biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong đánh giá kết quả làm việc, đồng thời có biện pháp xử lý những cá nhân không thực hiện đánh giá theo quy định.

- Thực hiện củng cố, nâng cao đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Tiếp tục đổi mới nội dung học tập bồi dưỡng thường xuyên, nội dung thao giảng, chuyên đề (về kiến thức, kỹ năng và thái độ hành vi ứng xử), sát thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ phù hợp với vị trí công tác.

- Thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; đánh giá xếp loại công chức, viên chức, phân công công việc phù hợp với giáo viên, cán bộ quản lý.

6. Về cải cách tài chính công

- Tiếp tục thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ- CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ thực hiện khoán chi thường xuyên trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu ngạchcông chức, viên chức.

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị; chất lượng dịch vụ công được đảm bảo; thực hiện tốt quy định công khai minh bạch hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn tài chính công theo Nghị định số 16/2015/NĐ/CP ngày 14/02/2015 của chính phủ.

- Lập dự toán, quản lý và sử dụng quyết toán kinh phí đảm bảo theo quy định

- Thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền thưởngđúng, nâng bậc lương; chế độ phụ cấp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định. Thực hiện tốt chế độ công khai tài chính, minh bạch trong mua sắm tài sản của nhà trường và thường xuyên kiểm tra các nguồn quỹ, đảm bảo chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm, tăng thu nhập cho CBGVNV theo quy định, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.Xây dựng thực hiện có hiệu quả quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công.

7. Hiện đại hóa nền hành chính

- Xây dựng nội quy, quy chế của nhà trường, thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc.Tiếp tục nâng cao hòm thư điện tử trong nhà trường, khai thác thông tin máy, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành đơn vị thông qua hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử trong nhà trường. Khai thác sử dụng có hiệu quả Website và hộp thư điện tử của trường.Tiếp tục đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin và phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Quản lý và sử dụng tốt các phần mềm; kế hoạch thi đua, thành lập tổ CNTT, quản lí CBGVNV và giám sát, xây dựng tiêu chí đánh giá.

- Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động từ nhà trường đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn công nghệ thông tin.

- Cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử của phòng Giáo dục và của trường nhanh chóng, kịp thời, thường xuyên. Ít nhất một ngày 2 lần.(cả sáng và chiều)

- Tiếp tục xử lý công văn đi- đến và quy trình xử lý công việc của nhà trường qua hệ thống công nghệ thông tin của trường và phòng Giáo dục.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ chống tham nhũng lãng phí.

8. Tuyên truyền về cải cách hành chính

- Tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm, nhận thức của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ bằng nhiều hình thức kịp thời nêu gương tiên tiến điển hình thực hiện có hiệu quả. Đăng tải tin, bài trên các chuyên trang của Phòng, của trường, chuyên mục về CCHC trong bản tin, nâng cao trách nhiệm, nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với các cơ quan liên quan, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC tại Phòng được phản ánh đầy đủ, kịp thời.

9.Kiểm tra cải cách Hành chính:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn chô đội ngũ CBGV,NV.

- Thực hiện tốt kế hoạch cải cách chất lượng.

+ Công nhận hoàn thành chương trình cho trẻ 5 tuổi, tuyển sinh năm học.

- Quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức trong nhà trường.

- Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch cải tiến chất lượng. Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Kết quả cụ thể: Trình độ của giáo viên: Trên chuẩn chiếm 100%

- Tổ chức các chuyên đề trong năm học để trao đổi kinh nghiệm.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho trẻ 5- 6 tuổi tham quan Doanh trại bộ đội 210, tổ chức hội khỏe măng non, giáo dục pháp luật tới toàn thể công chức, viên chức trong nhà trường, đưa nội dung vào các hoạt động học của trẻ....

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo của ban chi ủy, BGH đặc biệt là vai trò của Hiệu trưởng đối với công tác cải cách hành chính.

2. Định kỳ thường xuyên đánh giá tiến độ; kiểm tra thực hiện kế hoạch CCHC kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt đối với việc giải quyết TTHC phục vụ tổ chức, nhân. Xử lý kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tiếp nhận và giải quyết nhanh, chính xác các chế độ của CBGV,NV, của trẻ, các hoạt động của nhà trường gắn công tác cải cách hành chính với thực hiện nhiệm vụ năm học.

3. Tăng cường kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra công tác cải cách hành chính tại nhà trường phối hợp đồng bộ trong việc xử lý, giải quyết các công việc trong nhà trường các đoàn thể, tổ chuyên môn, xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động, quy chế phối hợp, xác định rõ trách nhiệm của từng CBGV,NV

4.Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống tổ chức và quản lý tinh gọn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan và các đơn vị, trường học.

5. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên theo mục tiêu đề ra; thực hiện đánh giá cán bộ,công chức đảm bảo sát thực, gắn với kết quả được giao. Tổ chức, triển khai đào tạo bồi dường đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí, ngạch...

6.Thực hiện Ứng dụng CNTT trong hoạt dộng nhà trường, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tintrong các hoạt động công vụ, tăng cường công khai thủ tục hành chính.Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBGV,NV.Nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, trách nhiệm của từng cá nhân trong việc triển khai. Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo có liên quan, chuyển văn bản đến các cá nhân.

7. Tăng cường công khai. Tổ chức họp đúng quy định, họp hội đồng toàn trường, họp công đoàn, chuyên môn chuẩn bị nội dung và điều hành các cuộc họp theo hướng tập trung phổ biến thông tin, tăng cường thảo luận các biện pháp nâng cao chất lượng nhiệm vụ của nhà trường, tổ chức đoàn thể và các tổ chuyên môn…

8. Tuyên truyền sâu rộng cải cách hành chính với các hình thức khác nhau; phát huy vai trò tích cực của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực và tiêu cực của đơn vị, cán bộ công chức, viên chức trong việc thực hiện công việc.

9. Khuyến khích cán bộ giáo viên nhân viên có sáng kiến trong công tác CCHC

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban giám hiệu

- Tổ chức khảo sát các cá nhân, đánh giá sự hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính.

- Đánh giá CBGV,NV theo quy định.

- Tổ chức các hội thi, hội thao.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm học gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, đồng thời triển khai đến CBGV,NV nhà trường.

- Các tổ, CBGV,NV tuyên truyền thực hiện kế hoạch

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm học, báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính về phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái nguyên.

- Niêm yết và thực hiện đúng các quy trình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của trường.

- Lưu giữ hồ sơ liên quan đến công tác cải cách hành chính đầy đủ.

- Tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính của nhà trường.

2. Tổ chuyên môn

- Tuyên truyền tới CBGV,NV thực hiện tốt các nội dung, kế hoạch cải cách hành chính.

- Phát động thi đua trong tổ thực hiện tốt cải cách hành chính.

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung cải cách hành chính của tổ, giới thiệu gương điển hình đề nghị nhà trường khen thưởng.

- Thực hiện các chuyên đề, động viên CBGV,NV trong tổ tham gia nâng cao bồi dưỡng trình độ.

- Đánh giá CBGV,NV theo quy định.

Trên đây là kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019 của trường Mầm non Điện Lực./.

Nơi nhận:

- Phòng GD& ĐT TP Thái Nguyên;

- BGH, các tổ CM(t/h);

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Thời gian thực hiện

Nội dung

THÁNG T1,2,3 4/2019

- Xây dựng kế hoạch cải cách tài chính năm 2019; Các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính; Nghị quyết 29/TW của ngành giáo dục, nâng cao hiệu quả, hiệu lực và chất lượng công tác quản lý hành chính nhà nước của ngành.

THÁNG 5/2019

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyền đề, chuyên môn do phòng giáo dục tổ chức

THÁNG

6 +7/2019

 

 

- Tuyển sinh – Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

- Nêu gương điển hình tiên tiến trong các tổ chuyên môn của nhà trường. Phê phán CBGV thực hiện chưa tốt, có hành vi sách nhiễu gây phiền hà hách dịch trong thủ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân

 

 

 

 

THÁNG 8/2019

- Tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chế độ chính sách của giáo viên, học sinh.

- Học tập luật, Nghị quyết của Đảng…

- Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyền đề, chuyên môn do phòng giáo dục tổ chức

 

 

THÁNG 9/2019

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của ngành năm học 2019- 2020.

- Làm pa nô ngày hội đến trường của bé; Ngày tết trung thu

- Tổ chức ngày hội đến trường năm học 2019- 2020.

- Xây dựng quy chếdân chủ, ba công khai đưa lên trang Web của trường.

- Kiểm tra giám sát việc công khai trong các hoạt động

 

THÁNG 10/2019

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

- Làm pa nô chào mừng hội thi giáo viên dạy giỏi.

- Quản lý và sử dụng tốt các phần mềm, tiếp tục đầu tư thiết bị công nghệ thông tin.

THÁNG 11/2019

- Thi tạo môi trường cho trẻ hoạt động.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyền đề, chuyên môn do phòng giáo dục tổ chức

THÁNG 12/2019

- Tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 32
Tháng 08 : 238
Năm 2022 : 15.396