A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

Căn cứ Kế hoạch 164/KH-GDDT ngày 08/03/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên về Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019;

Trường mầm non Điện Lực xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 như sau:

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MẦM NON ĐIỆN LỰC

 

Sô: /KH - MNĐL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

P. Quang Vinh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

 

Căn cứ Kế hoạch 164/KH-GDDT ngày 08/03/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên về Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019;

Trường mầm non Điện Lực xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích

Năm 2019 nhà trường triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, tiếp tục triển khai Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”, triển khai thực hiện Quyết định số 3957/QĐ-BGDDT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021”, Quyết định số 3545/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Chủ tịch UBND tinht Thái Nguyên giai đoạn 2017-2021 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân trong nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh trong toàn trường về việc chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Yêu cầu

- Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục pháp luật với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương, thành phố, tỉnh và các quy định pháp luật gắn với quyền, nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trên địa bàn, lựa chọn hình thức, nội dung, biện pháp phổ biến, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó quan tâm ưu tiên đối với các đối tượng là phụ huynh và trẻ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Quán triệt, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh trong nhà trường đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

3. Tiếp tục rà soát, đổi mới phương pháp giảng dạy, lồng ghép các kiến thức pháp luật trong các hoạt động của nhà trường.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà trường về phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

5. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.

1. Thành lập ban công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Thành lập ban phổ biến, giáo dục pháp luật gồm. Cử 1 Đ/c phó hiệu trưởng phụ trách công giáo dục pháp luật.

- Cử cán bộ phụ trách công tác giáo dục pháp luật tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Phòng GD&ĐT và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Cán bộ được phân công theo dõi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật làm tốt công việc sau:

- Lập sổ theo dõi và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục của nhà trường (Quản lý công văn đi - đến).

- Đưa các văn bản liên quan đến pháp luật, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến Giáo dục và Đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường.

- Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình triển khai thực hiện áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật tại trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn, CBGV thấy có những điểm bất hợp lý, mâu thuẫn, không phù hợp với tình hình thực tế cần có ý kiến phản hồi với nhà trường và Hiệu trưởng có ý kiến đóng góp với các cơ quan

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tiếp tục lồng ghép triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế; Nghị quyết số 44-NQ/Cpngày 9/6/2014 của chính phủ ban hành Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TVV, Quyết định số 2653/QĐ- BGDĐT ngày 25/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết 29 – NQ/TVV và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành vào việc thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của nghành giáo dục được ban hành kèm theo Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng BGDĐT.

- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lí của nhà trường.

- Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy; tăng cường nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng và các hoạt động trong nhà trường.

- Chỉ đạo tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, hội thi xé dan tran, hội khỏe măng non cấp trường và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các cấp phát động.

- Xây dựng hệ thống tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác PBGDPL. Khai thác và sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật của trường. Xây dựng trang thông tin PBGDPL trên vvebsite của trường, thực hiện sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật ” hàng năm.

4. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương và xây dựng kế hoạch theo dõi theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Tham mưu, phối hợp trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục.

- Thực hiện công tác giám sát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chăm sóc giáo dục trẻ ở trường theo quy định của pháp luật; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

5. Về công tác bồi thường của Nhà nước:

- Phối hợp với các đoàn thể, tổ chuyên môn tự kiểm tra.

- Xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật để báo cáo về Phòng GD&ĐT đúng thời gian và yêu cầu quy định.

- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ khi giải quyết công việc nhằm hạn chế phát sinh trường hợp bồi thường của nhà nước.

- Báo cáo định kỳ, đánh giá việc thực hiện với phòng GD&ĐT theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

6. Về công tác cải cách thủ tục hành chính:

- Triển khai việc thực hiện thủ tục hành chính: Công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thực hiện; niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật tại trường.

- Niêm yết và công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về quy định về hành chính đối với cá nhân, tổ chức giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng thời hạn.

- Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo kế hoạch hoặc theo sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với ban giám hiệu

- Xây dựng và Triển khai xây dựng công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên.

  • Báo cáo kết quả công tác giáo dục phổ biến pháp luật về Phòng giáo dục theo quy định.

2. Đối với tổ chuyên môn và các đoàn thể khác trong nhà trường.

  • Phối hợp với các đoàn thể, tổ chuyên môn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Cán bộ viên chức; phụ huynh. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu.
  • Lồng ghép công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các hoạt động giáo dục của trẻ.
  • Đưa các bài viết về giáo dục pháp luật lên trang cổng thông tin điện tử của nhà trường.

 

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT(B/c);
- Công đoàn;

- ĐTNCSHCM;

- Các tổ CM;
- Lưu: VT; VP.

HIỆU TRƯỞNG


 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 32
Tháng 08 : 238
Năm 2022 : 15.396