A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018

Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị BCH đảng bộ phường Quang Vinh về lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018;

Căn cứ tình hình thực tế của chi bộ mầm non,

Cấp ủy chi bộ đã họp và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018 cụ thể như sau:

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG QUANG VINH

CHI BỘ MẦM NON ĐIỆN LỰC

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Số: - NQ/CBMN

P. Quang Vinh, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH TOÀN KHÓA

Về lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018

 

Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị BCH đảng bộ phường Quang Vinh về lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018;

Căn cứ tình hình thực tế của chi bộ mầm non,

Cấp ủy chi bộ đã họp và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018 cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của Đảng bộ các cấp mà trực tiếp là Đảng bộ Phường Quang Vinh, căn cứ vào chỉ thị, nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục, đặc biệt là việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… để chỉ đạo toàn bộ hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường. Tập trung chỉ đạo, xây dựng chương trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm 2018, giữ vững quy mô phát triển trường, lớp, chú trọng chất lượng giáo dục; nghiên cứu, vận dụng, xây dựng cơ chế nhằm động viên mọi cán bộ, giáo viên tham gia công tác giáo dục học sinh phát triển toàn diện, trong giai đoạn 2017- 2020

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa gắn với xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa. Triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng tuyến phố văn minh và Đề án phân loại rác thải tại nguồn.

- Giữ vững an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng trẻ em, tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở, không để sảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp.

- Tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Duy trì số lớp, số trẻ hiện có: 315 trẻ/10 lớp.

- Xây dựng, bổ xung cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

- Xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, công đoàn, Đoàn thanh niên đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh xuất sắc, trường đạt trường tiên tiến, đạt cơ quan đơn vị văn hóa năm 2018.

- Phấn đấu năm 2018 kết nạp thêm 1 đảng viên mới.

II. CÁC GIẢI PHÁP:

1. Phát triển quy mô, số lượng:

- Tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện huy động trẻ đến lớp đạt và vượt chỉ tiêu giao.

- Thực hiện tốt công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, Phổ cập giáo dục xóa mù chữ, đảm bảo 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được hưởng chương trình Giáo dục mầm non do Bộ giáo dục ban hành.

2. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên:

- Tạo điều kiện cho giáo viên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác Bồi dưỡng thường xuyên với các nội dung về tình hình của địa phương, các Modun ưu tiên dành cho cán bộ quản lý và giáo viên.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua Hai tốt, Hai giỏi trong Cán bộ, công chức, viên chức nhà trường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật đến toàn thể cán bộ, giáo viên để nâng cao ý thức tuân thủ Pháp luật, tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng môi trường văn hóa công sở, xây cơ quan đơn vị văn hóa, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thực hiện các đề án, thực hiện nghiêm túc công tác ba công khai:

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý về nhân sự, về tài chính, về cơ sở vật chất. Thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh, tuyển dụng viên chức, công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phân loại rác thải tại nguồn, bổ xung các điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện đề án.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác Ba công khai, quy chế dân chủ tại cơ sở. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ công chức, xác định rõ nhiệm vụ từng chức danh cán bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu đổi mới hiện nay.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống các biểu hiện tham ô, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện có hiệu quả Đề án tinh giảm biên chế và các chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

4. Tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém, vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên đảm bảo về chất lượng, theo dõi giúp đỡ 1đồng chí đoàn viên ưu tú làm hồ sơ Đảng để kết nạp đảng viên mới và tiếp tục bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú.

- Xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, thống nhất cao trong mọi hoạt động. Quan tâm nắm bắt tư tưởng cán bộ, giáo viên, giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc tại cơ sở, không để sảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ hoặc đơn thư, khiếu tố.

- Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

5. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

- Chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong hoạt động giám sát và chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo đoàn thanh niên phát huy tính tiên phong của thanh niên trong thời kỳ mới, tham gia các chương trình ủng hộ nhân đạo như: Tình nguyện mùa đông, Hiến máu tình nguyện. vệ sinh môi trường...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Nghị quyết của chi bộ, Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng Kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể của tổ chức mình và triển khai thực hiện nghiêm túc.

2. Khi có nội dung chỉ đạo mới của Đảng ủy, Cấp ủy chi bộ sẽ triển khai bổ xung vào Nghị quyết cụ thể từng tháng.

3. Các đồng chí trong Cấp ủy có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện, tổng hợp báo cáo với đồng chí Bí thư chi bộ.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy (B/c)

- BGH, BCHCĐ, Đoàn TN

- Lưu VT

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOACH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

Tháng 1/2018:

1.1. Chỉ đạo tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai phương hướng học kỳ II năm học 2017 – 2018.

1.2. Chỉ đạo thực hiện công tác cải tiến chất lượng trường mầm non.

1.3. Xem xét cho ý kiến các chương trình công tác năm, học kỳ của Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên.

1.4. Chỉ đạo thực hiện công tác Bồi dưỡng thường xuyên.

1.5. Chỉ đạo tổ chức Hội xuân năm 2018.

1.6. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết BCH đảng ủy, Nghị quyết chi bộ tháng 1/2018.

Tháng 2/2018:

2.1. Chỉ đạo công tác phân công trực tết và ra quân đúng lịch.

2.2. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.3. Chỉ đạo làm tốt công tác đón đoàn giáo sinh thực tập sư phạm.

2.4. Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn trẻ.

2.5. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết BCH đảng ủy, Nghị quyết chi bộ tháng 2/2017.

Tháng 3/2018:

3.1. Chỉ đạo BCH công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập đoàn 26/3.

3.2. Chỉ đạo công tác kiểm tra, chấm điểm các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

3.3. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết BCH Đảng ủy và Nghị quyết chi bộ tháng 3/2018.

3.4. Kiểm tra việc chấp hành Nghị quyết của Chi bộ.

3.5. Kiểm tra việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tháng 4/2018:

4.1. Chỉ đạo chấm điểm môi trường, chấm điểm thi đua các lớp cuối năm.

4.2. Chỉ đạo công tác phối hợp với Ban đại diện CMHS tổ chức cho các cháu mẫu giáo 5 - 6 tuổi đi thăm bảo tàng…

4.3. Chỉ đạo phối hợp Y tế khám sức khỏe cuối năm cho các cháu.

4.4. Chỉ đạo bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2017 - 2018.

4.5. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

4.6. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết BCH Đảng ủy và Nghị quyết chi bộ tháng 4/2018.

Tháng 5/2018:

5.1.Chỉ đạo hoàn thiện Hồ sơ thi đua năm học 2017 - 2018.

5.2. Chỉ đạo tổ chức tổng kết năm học, tết thiếu nhi cho các cháu.

5.3. Chỉ đạo bổ sung cơ sở vật chất, hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn

5.4. Chỉ đạo công tác kiểm kê tài sản cuối năm học.

5.5. Chỉ đạo BCH công đoàn, đoàn thanh niên tổng kết hoạt động năm.

5.6. Chỉ đạo thực hiện công tác thống kê số liệu PCGD năm 2018.

5.7. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết BCH Đảng ủy và Nghị quyết chi bộ tháng 5/2018.

5.8. Kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Tháng 6/2018:

6.1 Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm với Đảng ủy.

6.2 Chỉ đạo phân công trực hè, làm hè.

6.3 Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch

6.4 Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất

6.5 Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết BCH Đảng ủy và Nghị quyết chi bộ tháng 6/2018.

6.6. Kiểm tra việc chấp hành Nghị quyết của Chi bộ.

6.7. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng và Chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tháng 7/2018:

7.1 Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý cháu trong hè.

7.2 Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện XHHGD năm học 2018-2019.

7.3 Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết BCH Đảng ủy và Nghị quyết chi bộ tháng 7/2018.

Tháng 8/2018:

8.1 Chỉ đạo triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

8.2 Chỉ đạo tổ chức họp phụ huynh đầu năm học, triển khai kế hoạch XHH giáo dục.

8.3. Chỉ đạo chuẩn bị mọi điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới.

8.4. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết HĐND phường.

8.5. Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

8.6. Chỉ đạo điều tra số liệu phổ cập năm 2018.

8.7.Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết BCH Đảng ủy và Nghị quyết chi bộ tháng 8/2018.

Tháng 9/2018:

9.1. Tổ chức ngày hội đến trường năm học 2018 2019 và tết trung thu cho các cháu.

9.2. Chỉ đạo phối hợp y tế khám sức khỏe đầu năm cho trẻ.

9.3. Chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn theo kế hoạch.

9.4. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết BCH đảng ủy và nghị quyết chi bộ tháng 9/2018.

9.5. Kiểm tra việc chấp hành Nghị quyết của Chi bộ.

Tháng 10/2017:

10.1. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCC và Hội nghị CĐ cơ sở năm học 2018- 2019.

10.2. Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra nội bộ.

10.3. Chỉ đạo tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

10.4. Chỉ đạo BCH công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 20/10.

10.5. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

10.6. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết BCH đảng ủy và nghị quyết chi bộ tháng 10/2018.

Tháng 11/2018:

11.1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20/11.

11.2. Chỉ đạo thực hiện công tác tự đánh giá trường mầm non.

11.3. Chỉ đạo tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp TP.

11.4. Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

11.5. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết BCH đảng ủy và nghị quyết chi bộ tháng 11/2018.

Tháng 12/2018:

12.1. Chỉ đạo kiểm điểm phê bình, tự phê bình, đánh giá xếp loại đảng viên, xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2018.

12.2. Chỉ đạo các đoàn thể tổ chức sơ kết học kỳ I, tổng kết năm 2018.

12.3. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết BCH đảng ủy và nghị quyết chi bộ tháng 12/2018.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 21
Tháng 09 : 1.230
Năm 2022 : 18.580