A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 813/KH-GDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Phòng GDĐT Thành phố Thái Nguyên về Triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

Trường mầm non Điện Lực xây dựng kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020 cụ thể như sau:

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MN ĐIỆN LỰC

 

Số: /KH-MNĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quang Vinh, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 813/KH-GDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Phòng GDĐT Thành phố Thái Nguyên về Triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

Trường mầm non Điện Lực xây dựng kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Xác định nhiệm vụ trọng tâm,c ác giải pháp chủ yếu của ngành GDĐT triển khai Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020 của Bộ GDĐT;

2. Nâng cao trách nhiệm của Ban giám hiệu, Công đoàn, cán bộ, giáo viên và nhân viên tích cực tham gia “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”. Phòng ngừa hiệu quả, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trong CB,GV,NV, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện;

3. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CB,GV,NV về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật;

4. Tạo chuyển biến về nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học;

II. CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

- 100% CB,GV,NV trong nhà trường được giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và văn hóa ứng xử trong nhà trường.

- 100% các lớp tuyên truyền đến các bậc phụ huynh nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

Thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020;

Thực hiện kế hoạch số 1418/KH-SGDĐT ngày 17/8/2018 của Sở GDĐT tỉnh Thái nguyên về việc triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020;

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ công an và bộ giáo dục và đào tạo và quy chế phối hợp số 1009/QCPH-TN ngày 15/6/2016 giữa Công an tỉnh – Sở GDDT và ĐH Thái Nguyên về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống tội phạm; vi phạm pháp luật khác trong ngành GDĐT.

2. Công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật trong CB,GV,NV

2.1. Nội dung

- Tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các bộ, giáo viên và nhân viên nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về việc phòng ngưà, phát hiện, ngăn chặn, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật;

- Hậu quả, ảnh hưởng, biện pháp phòng ngừa hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật thường xảy ra.

- Các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm; các quy chế, quy định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội khác trong CB,GV,NV;

- Biện pháp phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và sự tác động, lôi kéo đối với CB,GV,NV;

2.2. Biện pháp.

- Tuyên truyền qua các cuộc họp giao ban toàn trường. Qua các hội thi giao lưu văn nghệ, vẽ tranh…cho CB, GV, NV lồng ghép vào 1 trong các ngày như 8/3; 26/3…

- Tuyên truyền qua pano, áp phích về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, TNXH, phòng chống bạo lực học đường và đặt ở vị trí dễ nhìn.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên về công tác phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong trường học.

- Lồng ghép công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phồng chống buôn bán người vào chương trình giảng dạy hoặc ngoại khóa cho học sinh.

- Phối hợp, tuyên truyền với các bậc cha mẹ học sinh nhà trường giáo dục trẻ nhận biết một số hành vi vi phạm pháp luật đơn giản như tệ nạn ma túy, bạo lực học đường.

- Xây dựng bảng tin, bài viết về người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong CB,GV,NV, đăng bài trên trang Web của nhà trường, mạng xã hội…

- Giao nhiệm vụ cho CB,GV phụ trách quản lý thông tin học sinh trên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu toàn ngành đảm bảo phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật.

- Tổ chức cho 100% CB, GV, NV ký cam kết không sử dụng mà túy, không rủ rê bạn bè mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy dưới bất kỳ hình thức nào. Ký cam kết không vi phạm bạo lực học đường. Ký cam kết không tham gia các Hội tà đạo chưa được nhà nước công nhận (hội thánh đức chúa trời, pháp luân công….). Phấn đấu 100% CB, GV, NV không mắc tệ nạn ma túy hoặc tham gia hoạt động phạm tội về ma túy.

3. Công tác quản lý

- Nhà trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật theo từng năm, từng giai đoạn.

- Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý các thông tin có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật của nhà trường từ phía cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thăm quan học tập nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa tội phạm, tệ nạn...

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, có hình thức biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật của nhà trường.

4. Công tác phối hợp

- Thường xuyên phối hợp với công an phường Quang Vinh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và nhân rộng có hiệu quả các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tại trường học.

- Nhà trường phối hợp với cơ quan y tế , chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm định kỳ hoạt đột xuất khi cần thiết để phát hiện cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng trái phép chất ma túy...

IV. Tổ chức thực hiện

1. Đối với nhà trường

- Xây dựng kế hoạch triển khai đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020.

- Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp thực hiện và định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá đúng thực trang tình hình và kết quả thực hiện để đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạmvà phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

- Báo cáo những vấn đề xảy ra trong nhà trường về Phòng GD&ĐT TPTN để kịp thời giải quyết.

2. Đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống tệ nạn ma túy, phòng chống tội phạm.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy và hành vi vi phạm pháp luật.

Trên đây là kế hoạch triển khai đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020 của trường mầm non Điện Lực./.

Nơi nhận:
- Công đoàn; ĐTN

- 10 lớp;

- Lưu: CM.
 

HIỆU TRƯỞNG

 

 


 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MN ĐIỆN LỰC

 

Số: /KH-MNĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quang Vinh, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

DANH SÁCH CBGV, NV KÝ CAM KẾT

Không sử dụng ma túy, không rủ rê bạn bè mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.

Năm học 2018 – 2019

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Ký cam kết

1

Trần Thị Hòa

Hiệu trưởng

 

2

Đặng Thị Hà

P. Hiệu trưởng

 

3

Dương Thị Tuệ Minh

P. Hiệu trưởng

 

4

Nguyễn Thị Thu Huyền

Tổ trưởng tổ 1

 

5

Phạm Thị Thanh Loan

Tổ trưởng tổ 2

 

6

Hoàng Thị Thảo

Giáo viên

 

7

Trần Thị Thu Trang

Giáo viên

 

8

Ma Thị Bích

UVBCHCĐ

 

9

Lưu Thị Hạnh

Giáo viên

 

10

Ma Thị Hiền

Bí thư chi đoàn

 

11

Chu Thị Sinh

Giáo viên

 

12

Lê Thị Lương

Giáo viên

 

13

Trần Văn Tường

Giáo viên

 

14

Đặng Thu Hà

Giáo viên

 

15

Nguyễn Thị Ái Phương

Giáo viên

 

16

Đặng Thị Thu Hiền

Giáo viên

 

17

Nguyễn Thị Thơ

Giáo viên

 

18

Lưu Xuân Phương

Giáo viên

 

19

Triệu Thị Anh

Giáo viên

 

20

Lê Thị Hằng Hà

Giáo viên

 

21

Lâm Thị Bé

Giáo viên

 

22

Nguyễn Hải Yến

Giáo viên

 

23

Phạm Thị Nhung

Giáo viên

 

24

Nguyễn Thị Tố Uyên

Giáo viên

 

25

Bế Thị Thảo

Giáo viên

 

26

Lê Thị Quyên

Kế toán

 

27

Trịnh Thị Hồng Hạnh

Y Tế

 

28

ĐoànThị Mai

Nhân viên dinh dưỡng

 

29

Trương Thị Mai

Nhân viên dinh dưỡng

 

30

Chu Thị Thảo

Nhân viên dinh dưỡng

 

31

Nguyễn Lệ Hương

Nhân viên dinh dưỡng

 

32

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nhân viên dinh dưỡng

 

33

Phạm Hồng Điểu

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MN ĐIỆN LỰC

 

Số: /KH-MNĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quang Vinh, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

DANH SÁCH CBGV, NV KÝ CAM KẾT

Không vi phạm bạo lực học đường.

Năm học 2018 – 2019

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Ký cam kết

1

Trần Thị Hòa

Hiệu trưởng

 

2

Đặng Thị Hà

P. Hiệu trưởng

 

3

Dương Thị Tuệ Minh

P. Hiệu trưởng

 

4

Nguyễn Thị Thu Huyền

Tổ trưởng tổ 1

 

5

Phạm Thị Thanh Loan

Tổ trưởng tổ 2

 

6

Hoàng Thị Thảo

Giáo viên

 

7

Trần Thị Thu Trang

Giáo viên

 

8

Ma Thị Bích

UVBCHCĐ

 

9

Lưu Thị Hạnh

Giáo viên

 

10

Ma Thị Hiền

Bí thư chi đoàn

 

11

Chu Thị Sinh

Giáo viên

 

12

Lê Thị Lương

Giáo viên

 

13

Trần Văn Tường

Giáo viên

 

14

Đặng Thu Hà

Giáo viên

 

15

Nguyễn Thị Ái Phương

Giáo viên

 

16

Đặng Thị Thu Hiền

Giáo viên

 

17

Nguyễn Thị Thơ

Giáo viên

 

18

Lưu Xuân Phương

Giáo viên

 

19

Triệu Thị Anh

Giáo viên

 

20

Lê Thị Hằng Hà

Giáo viên

 

21

Lâm Thị Bé

Giáo viên

 

22

Nguyễn Hải Yến

Giáo viên

 

23

Phạm Thị Nhung

Giáo viên

 

24

Nguyễn Thị Tố Uyên

Giáo viên

 

25

Bế Thị Thảo

Giáo viên

 

26

Lê Thị Quyên

Kế toán

 

27

Trịnh Thị Hồng Hạnh

Y Tế

 

28

ĐoànThị Mai

Nhân viên dinh dưỡng

 

29

Trương Thị Mai

Nhân viên dinh dưỡng

 

30

Chu Thị Thảo

Nhân viên dinh dưỡng

 

31

Nguyễn Lệ Hương

Nhân viên dinh dưỡng

 

32

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nhân viên dinh dưỡng

 

33

Phạm Hồng Điểu

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MN ĐIỆN LỰC

 

Số: /KH-MNĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quang Vinh, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

DANH SÁCH CBGV, NV KÝ CAM KẾT

Không tham gia các Hội tà đạo chưa được nhà nước công nhận (Hội thánh đức chúa trời, pháp luân công…)

Năm học 2018 – 2019

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Ký cam kết

1

Trần Thị Hòa

Hiệu trưởng

 

2

Đặng Thị Hà

P. Hiệu trưởng

 

3

Dương Thị Tuệ Minh

P. Hiệu trưởng

 

4

Nguyễn Thị Thu Huyền

Tổ trưởng tổ 1

 

5

Phạm Thị Thanh Loan

Tổ trưởng tổ 2

 

6

Hoàng Thị Thảo

Giáo viên

 

7

Trần Thị Thu Trang

Giáo viên

 

8

Ma Thị Bích

UVBCHCĐ

 

9

Lưu Thị Hạnh

Giáo viên

 

10

Ma Thị Hiền

Bí thư chi đoàn

 

11

Chu Thị Sinh

Giáo viên

 

12

Lê Thị Lương

Giáo viên

 

13

Trần Văn Tường

Giáo viên

 

14

Đặng Thu Hà

Giáo viên

 

15

Nguyễn Thị Ái Phương

Giáo viên

 

16

Đặng Thị Thu Hiền

Giáo viên

 

17

Nguyễn Thị Thơ

Giáo viên

 

18

Lưu Xuân Phương

Giáo viên

 

19

Triệu Thị Anh

Giáo viên

 

20

Lê Thị Hằng Hà

Giáo viên

 

21

Lâm Thị Bé

Giáo viên

 

22

Nguyễn Hải Yến

Giáo viên

 

23

Phạm Thị Nhung

Giáo viên

 

24

Nguyễn Thị Tố Uyên

Giáo viên

 

25

Bế Thị Thảo

Giáo viên

 

26

Lê Thị Quyên

Kế toán

 

27

Trịnh Thị Hồng Hạnh

Y Tế

 

28

ĐoànThị Mai

Nhân viên dinh dưỡng

 

29

Trương Thị Mai

Nhân viên dinh dưỡng

 

30

Chu Thị Thảo

Nhân viên dinh dưỡng

 

31

Nguyễn Lệ Hương

Nhân viên dinh dưỡng

 

32

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nhân viên dinh dưỡng

 

33

Phạm Hồng Điểu

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MN ĐIỆN LỰC

 

Số: /KH-MNĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quang Vinh, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

DANH SÁCH CBGV, NV KÝ CAM KẾT

Không tham gia làm huấn luyện và bán hàng đa cấp.

Năm học 2018 – 2019

STT

Họ và tên

Chức danh

Ký cam kết

1

Trần Thị Hòa

Hiệu trưởng

 

2

Đặng Thị Hà

P. Hiệu trưởng

 

3

Dương Thị Tuệ Minh

P. Hiệu trưởng

 

4

Nguyễn Thị Thu Huyền

Tổ trưởng tổ 1

 

5

Phạm Thị Thanh Loan

Tổ trưởng tổ 2

 

6

Hoàng Thị Thảo

Giáo viên

 

7

Trần Thị Thu Trang

Giáo viên

 

8

Ma Thị Bích

UVBCHCĐ

 

9

Lưu Thị Hạnh

Giáo viên

 

10

Ma Thị Hiền

Bí thư chi đoàn

 

11

Chu Thị Sinh

Giáo viên

 

12

Lê Thị Lương

Giáo viên

 

13

Trần Văn Tường

Giáo viên

 

14

Đặng Thu Hà

Giáo viên

 

15

Nguyễn Thị Ái Phương

Giáo viên

 

16

Đặng Thị Thu Hiền

Giáo viên

 

17

Nguyễn Thị Thơ

Giáo viên

 

18

Lưu Xuân Phương

Giáo viên

 

19

Triệu Thị Anh

Giáo viên

 

20

Lê Thị Hằng Hà

Giáo viên

 

21

Lâm Thị Bé

Giáo viên

 

22

Nguyễn Hải Yến

Giáo viên

 

23

Phạm Thị Nhung

Giáo viên

 

24

Nguyễn Thị Tố Uyên

Giáo viên

 

25

Bế Thị Thảo

Giáo viên

 

26

Lê Thị Quyên

Kế toán

 

27

Trịnh Thị Hồng Hạnh

Y Tế

 

28

ĐoànThị Mai

Nhân viên dinh dưỡng

 

29

Trương Thị Mai

Nhân viên dinh dưỡng

 

30

Chu Thị Thảo

Nhân viên dinh dưỡng

 

31

Nguyễn Lệ Hương

Nhân viên dinh dưỡng

 

32

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nhân viên dinh dưỡng

 

33

Phạm Hồng Điểu

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MN ĐIỆN LỰC

 

Số: /KH-MNĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quang Vinh, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

DANH SÁCH CBGV, NV KÝ CAM KẾT

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chấp hành các quy định an toàn giao thông.

Năm học 2018 – 2019

STT

Họ và tên

Chức danh

Ký cam kết

1

Trần Thị Hòa

Hiệu trưởng

 

2

Đặng Thị Hà

P. Hiệu trưởng

 

3

Dương Thị Tuệ Minh

P. Hiệu trưởng

 

4

Nguyễn Thị Thu Huyền

Tổ trưởng tổ 1

 

5

Phạm Thị Thanh Loan

Tổ trưởng tổ 2

 

6

Hoàng Thị Thảo

Giáo viên

 

7

Trần Thị Thu Trang

Giáo viên

 

8

Ma Thị Bích

UVBCHCĐ

 

9

Lưu Thị Hạnh

Giáo viên

 

10

Ma Thị Hiền

Bí thư chi đoàn

 

11

Chu Thị Sinh

Giáo viên

 

12

Lê Thị Lương

Giáo viên

 

13

Trần Văn Tường

Giáo viên

 

14

Đặng Thu Hà

Giáo viên

 

15

Nguyễn Thị Ái Phương

Giáo viên

 

16

Đặng Thị Thu Hiền

Giáo viên

 

17

Nguyễn Thị Thơ

Giáo viên

 

18

Lưu Xuân Phương

Giáo viên

 

19

Triệu Thị Anh

Giáo viên

 

20

Lê Thị Hằng Hà

Giáo viên

 

21

Lâm Thị Bé

Giáo viên

 

22

Nguyễn Hải Yến

Giáo viên

 

23

Phạm Thị Nhung

Giáo viên

 

24

Nguyễn Thị Tố Uyên

Giáo viên

 

25

Bế Thị Thảo

Giáo viên

 

26

Lê Thị Quyên

Kế toán

 

27

Trịnh Thị Hồng Hạnh

Y Tế

 

28

ĐoànThị Mai

Nhân viên dinh dưỡng

 

29

Trương Thị Mai

Nhân viên dinh dưỡng

 

30

Chu Thị Thảo

Nhân viên dinh dưỡng

 

31

Nguyễn Lệ Hương

Nhân viên dinh dưỡng

 

32

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nhân viên dinh dưỡng

 

33

Phạm Hồng Điểu

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 28
Tháng 08 : 234
Năm 2022 : 15.392