A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mẫu đơn xin đi học, sơ yếu lý lịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN ĐI HỌC

Kính gửi: Ban giám hiệu trường mầm non Điện Lực

Tên tôi là:...................................................................................................................

Nơi công tác:.............................................................................................................

Hộ khẩu tại:...............................................................................................................

Có con là:...................................................................................................................

Sinh ngày:..................................................................................................................

Nay gia đình tôi có nguyện vọng xin cho con được đi học tại trường mầm non Điện Lực. Gia đình tôi xin cam đoan:

1, Đóng góp các khoản học phí, thu theo thỏa thuận… đầy đủ, đúng hạn.

2, Thực hiện đúng Nội qui, Qui định của nhà trường.

3, Phối hợp cùng với nhà trường chăm sóc nuôi dạy con tốt.

̣y kính đề nghị nhà trường tạo điều kiện nhận con tôi vào học tại trường.

 

*Chi chó:- Khi cần báo tin cho:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Ơ đâu:

………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..

- Số điện thoại:

………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..

Quang Vinh, ngµy th¸ng … n¨m 2018

Ng­êi lµm ®¬n

(ký vµ ghi râ hä tªn)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. B¶n th©n

Họ và tên:……………………………………….(Nam/N)………………………….

Ngµy………………….th¸ng……………n¨m sinh…………………………………..

Dân tộc:……………………………………………………………………………….

Con thứ mấy:………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………

Thành phần gia đình:………………………………………………………………….

Con nhà chính sách (Cã c«ng víi CM , con liÖt sÜ , con th­¬ng binh , bÖnh binh, hé nghÌo, må c«i :……………………………………………………………………………….

Sức khoẻ-……………………… Đã tiêm chủng các loại Vác xin:…………………...

II. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1. Họ tên cha:…………………………………………….Tuổi………………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………….

2. Họ và tên mẹ:………………………………………….Tuổi:……………………...

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………….

Chức vụ:.............................................................................................................

3. Anh chị em ruột:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*T«i xin cam ®oan b¶n khai trªn lµ ®óng sù thËt. NÕu sai T«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm

 

Quang Vinh, ngµy th¸ng n¨m 2018

Ng­êi khai

(ký tªn, ghi hä tªn )


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 11
Tháng 07 : 134
Năm 2022 : 13.442