A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khám phá khoa học; Mưa

Bé tìm hiểu về mưa

I. Môc ®Ých yªu cÇu:

1. KiÕn thøc:

-TrÎ biết ®­îc ®Æc ®iÓm , tÝnh chÊt, qu¸ tr×nh t¹o ra m­a

- BiÕt n­íc m­a cã lîi Ých g×, cã h¹i g× cho thiªn nhiªn, con ng­êi.

2. Kü n¨ng:

- Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng quan s¸t, suy luËn, ph¸n ®o¸n cña trÎ.

- Ph¸t triÓn ng«n ng÷ vµ vèn tõ cho trÎ. TrÎ tr¶ lêi c©u hái râ rµng, m¹ch l¹c.

3. T­ t­ëng:

- TrÎ høng thó vµo ho¹t ®éng, tÝch cùc tham gia trß ch¬i, mang tÝnh phèi hîp

- Gi¸o dôc trÎ biÕt quý träng nguån n­íc s¹ch, kh«ng ra ngoµi trêi khi trêi m­a.

 

II. ChuÈn bÞ:

  • M¸y chiÕu, b¨ng ®Üa
  • H×nh ¶nh vÒ m­a, qu¸ tr×nh t¹o ra m­a.
  • -§µi, ®Üa nh¹c kh«ng lêi bµi “ cho t«i ®i lµm m­a víi”
  • Mét cèc thuû tinh, n­íc nãng.
  • Tranh cã h×nh ¶nh: §¸ bãng trong m­a, ngåi häc trong nhµ, ®ïa nghÞch d­íi m­a, ®i m­a kh«ng ®éi «

 

III. c¸ch tæ chøc thùc hiÖn:

 

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

* Ho¹t ®éng 1: Gây hng thú

C« cho trÎ h¸t bµi “ cho t«i ®i lµm m­a víi”

Chúng mình va hát bài gì?

Bài hát nói v điu gì?

Chóng m×nh cã muèn biÕt m­a tõ ®©u mµ cã kh«ng?

* Ho¹t ®éng 2: Bé tìm hiểu quá trình tạo mưa

(+) Mư­a tõ ®©u mµ cã:

- M­a mang ®Õn cho chóng ta điu g×?

C« cho trÎ xem qu¸ tr×nh t¹o ra m­a, võa xem c« võa nãi cho trÎ nghe.

-C« ®µm tho¹i víi trÎ vÒ qu¸ tr×nh t¹o ra m­a:

. Con nh×n thÊy n­íc ë ®©u?

C« cho trÎ quan s¸t ®o¹n phim n­íc cã ë s«ng hå, ao, biÓn..

- C« hái trÎ ®©y lµ ®©u?

-> N­íc cã ë kh¾p n¬i, n­íc mang ®Õn cho chóng ta rÊt nhiÒu kú diÖu vµ nhê ®©u mµ cã n­íc ®ã lµ do m­a xuèng vËy b¹n nµo giái cho c« biÕt m­a tõ ®©u mµ cã

TrÎ quan s¸t tranh tiÕp theo c« hái trÎ:

- Bøc tranh cã g×?

- Khi «ng mÆt trêi chiÕu xuèng n­íc th× cã hiÖn t­îng g× x¶y ra?

- N­íc bèc h¬i lªn cao t¹o thµnh g×?

- Khi m©y ®en kÐo ®Õn b¸o hiÖu ®iÒu g× s¾p x¶y ra?

- ChuÈn bÞ m­a cã hiÖn t­îng g×?

->Khi «ng mÆt trêi chiÕu ¸nh n¾ng xuèng mÆt n­íc ë ao, hå, s«ng, biÓn lµm cho mÆt n­íc nãng bèc h¬i lªn t¹o thµnh m©y, nh÷ng ®¸m m©y nÆng dÇn vµ chuyÓn sang mÇu ®en sau ®ã t¹o thµnh giät r¬i xuèng ®ã lµ m­a.

(+) M­a ®em ®Õn lîi Ých, t¸c h¹i g×?

C« cho trÎ quan s¸t tranh m­a lµm cho c©y cèi tèt t­¬i vµ hái trÎ:

- M­a ®em ®Õn lîi Ých g×?

=> M­a cho con ng­êi n­íc sinh ho¹t ®Ó ¨n, ®Ó uèng, m­a lµm cho c©y cèi tèt t­¬i…

- Tuy nhiªn nÕu m­a nhiÒu sÏ g©y ra ®iÒu g×?

M­a nhiÒu sÏ g©y lò lôt lµm ¶nh h­ëng ®Õn mïa mµng, c©y cèi, lµm ngËp lôt ®­êng phè…

+ B©y giê chóng m×nh cïng nghe c« kÓ c©u chuyÖn giät n­íc tý xÝu ®Ó chóng m×nh hiÓu thªm vÒ m­a nhÐ.

* Ho¹t ®éng 3:Bé cùng chơi

- Trß ch¬i: BÐ nµo giái h¬n.

- C« chia trÎ lµm 2 nhãm, cho 2 nhãm quan s¸t 5 bøc tranh nh­: T¾m m­a, ch¬i trong nhµ, ®i m­a kh«ng che «, ®¸ bãng trong m­a, bÐ häc bµi trong nhµ….

+ C« cho 2 nhãm quan s¸t xem nh÷ng hµnh ®éng nµo nªn lµm, hµnh ®éng nµo kh«ng nªn lµm.

+ C« mêi trÎ lªn g¹ch bøc tranh theo yªu cÇu cña c« nªn hay kh«ng nªn lµm khi trêi m­a.

- C« kiÓm tra khen gîi trÎ.

- Trß ch¬i: BÐ khÐo tay.

C« mêi 2 ®éi mçi ®éi 2 b¹n lªn ch¬i. Khi lªn ch¬i trÎ ph¶i bËt qua 3 vßng lªn xÕp qu¸ tr×nh m­a cho ®óng, ®éi nµo xÕp nhanh, ®óng ®éi ®ã chiÕn th¾ng.

* Chóng ta cïng quan s¸t xem c« sÏ lµm 1 thÝ nghiÖm nhá ®Ó chóng ta thÊy ®­îc t¹i qó¸ tr×nh t¹o ra m­a.

- C« cã 1 cèc thuû tinh c« ®æ n­íc s«i vµo cèc sau ®ã dïng 1 tÊm kÝnh ®Ëy lªn trªn. H¬i n­íc sÏ b¸m vµo tÊm thuû tinh vµ ®äng thµnh tõng giät.

- C« cho trÎ quan s¸t h¬i n­íc b¸m vµo tÊm thuû tinh. Khi n­íc®äng l¹i sÏ thµnh giät r¬i xuèng.

*Trßch¬i: “M­a to – M­a nhá”

- C« nãi vµ trÎ lµm ®éng t¸c theo c«:

- C« nãi: Giã thæiTrÎ:µo µo.

ChípXÑt xÑt

sÊm§ïng ®ïng

Trêi m­aChe «

M­a nháTÝ t¸ch – TÝ t¸ch

M­a to µo µo

T¹nh m­a CÊt «

*KÕt thóc:

- Cho trÎ ra s©n ch¬i trß tr¬i: Trêi n¾ng – Trêi m­a.

 

 

TrÎ h¸t

2 trÎ tr¶ lêi

 

 

 

C©y cèi tèt t­¬i

 

 

 

- BiÓn, ao, hå, s«ng..

 

 

- BiÓn, ao, hå, s«ng..

 

 

 

 

2-3 trÎ tr¶ lêi

 

 

M©y

 

 

 

 

 

 

TrÎ ®øng h¸t

 

 

 

 

2-3 trÎ tr¶ lêi

 

 

Lò lôt

 

 

 

 

2 ®éi tham gia ch¬i

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ®éi lªn ch¬i

 

 

 

 

 

TrÎ quan s¸t c« lµm

 

 

 

 

 

TrÎ ch¬i theo yªu cÇu cña c«

 

 

 

 

 

 

TrÎ ra s©n ch¬i

Tác giả: Tuệ Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 32
Tháng 08 : 238
Năm 2022 : 15.396