A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường MN Điện Lực xây dựng Kế hoạch Triển khai công tác Năm An toàn giao thông 2018

Thực hiện Công văn số 299/ KH-GDĐT ngày 16/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Nguyên về Kế hoạch triển khai công tác Năm An toàn giao thông năm 2018.

Căn cứ tình hình thực hiện giáo dục trật tự an toàn giao thông trong đơn vị. Trường Mầm non Điện Lưc xây dựng kế hoạch triển khai công tác Năm An toàn giao thông năm 2018 như sau:

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MN ĐIỆN LỰC

 
  
 

Số: 145 /KH-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 
  

Quang Vinh, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác Năm An toàn giao thông 2018

 

 

Thực hiện Công văn số 299/ KH-GDĐT ngày 16/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Nguyên về Kế hoạch triển khai công tác Năm An toàn giao thông năm 2018.

Căn cứ tình hình thực hiện giáo dục trật tự an toàn giao thông trong đơn vị. Trường Mầm non Điện Lưc xây dựng kế hoạch triển khai công tác Năm An toàn giao thông năm 2018 như sau:

I. Mục đích

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường. Tăng cường ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh và ý thức tự giác chấp hành, nêu gương việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông trong phạm vi cả nước..

2. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ của phụ huynh và học sinh khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông và đẩy mạnh văn hoá giao thông trong toàn xã hội.

3. Tạo sự chuyến biến mạnh mẽ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong việc tự giác chấp hành và có ý thức tuyên truyền sâu rộng trong gia đình, cộng đồng về các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT và văn hóa giao thông góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

II. Yêu cầu

1. Bám sát nội dung, yêu cầu của Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch triển khai công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia năm 2018, kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành và các hoạt động của nhà trường.

2. Tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức trong trường, đặc biệt là các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công đoàn trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

3. Bổ sung, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo cho công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường; tăng cường các hình thức tổ chức như ứng dụng công nghệ thông tin, băng đĩa, phim ảnh, tiểu phẩm,… để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục an toàn giao thông.

4. Các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện phải trọng tâm, cụ thể, đúng đối tượng, thiết thực, có tính khả thi cao, phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường.

III. Nội dung phổ biến, tuyên truyền, giáo dục

Giáo dục trẻ nắm vững một số luật lệ khi tham gia giao thông với các nội dung trọng tâm là:

- Làm quen với một số phương tiện giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.

- Ngồi trên xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy, tàu hỏa, đi bộ an toàn.

- Làm quen với các tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông đường bộ (biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn) về màu sắc, hình dạng, quy định..

IV. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Nhiệm vụ của nhà trường:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh gương mẫu thực hiện văn hóa giáo thông; xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh gương mẫu thực hiện văn hóa giao thông; xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông

- Đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng, trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, kiên quyết các biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm trật tự ATGT; vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng thực hiện “Văn hóa giao thông” và giữ gìn trật tự ATGT

- Thực hiện bảo đảm trật tự ATGT phải được phát động với nội dung thiết thực, cụ thể phù hợp với tình hình đặc điểm của nhà trường; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ rõ ràng về công tác bảo đảm trật tự ATGT, từng bước xây dựng cách ứng xử “Văn hóa giao thông” đối với người tham gia

- Tuyên truyền tới các phụ huynh học sinh không đi xe máy trong sân trường trong giờ đón trả trẻ.

- Giao cho giáo viên trên lớp tích hợp trong bài dạy cho trẻ về vấn đề chấp hành luật lệ giao thông. Nhà trường chỉ đạo các tổ chức Đoàn tham gia công tác giáo dục an toàn giao thông và nắm bắt tình hình thực hiện các quy định về an toàn giao thông của các thành viên trong tổ chức.

- Cung cấp các thông tin quy định cụ thể việc đội mũ bảo hiểm và việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông, xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" và tổ chức các buổi phổ biến, tuyên truyền trực tiếp pháp luật về an toàn giao thông, tập trung vào các nội dung các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông; nguyên nhân các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy an toàn giao thông theo quy định, chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông trong các môn học và các hoạt động của nhà trường.

- Phối hợp với công an địa phương để nắm bắt thông tin về những cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường vi phạm pháp luật giao thông.

V. Giải pháp chủ yếu:

1. Tổ chức quán triệt chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông;

2. Phát động phong trào thi đua nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc tự giác chấp hành và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh; có chính sách khuyến khích, khen thưởng đối với cá nhân, có thành tích xuất sắc; phê bình, kỉ luật nghiêm đối với các trường hợp sai phạm. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông.

3. Tăng cường công tác quản lí, giáo dục đối Luật Giao thông đường bộ.

4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT.

- Đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền: Huy động các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng chức năng, các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.

- Đa dạng hoá các sản phẩm truyền thông, tăng cường tuyên truyền trực quan, sử dụng thông điệp, pa nô, áp phích, băng rôn, sưu tập và triển lãm tranh ảnh, tổ chức các hoạt động ngoại khoá…về ATGT.

- Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo chủ đề: Quy tắc giao thông đường bộ, phòng chống uống rượu, bia khi lái xe, đội mũ bảo hiểm…

- Khẩu hiệu tuyên truyền: An toàn giao thông- trách nhiệm của mỗi người, Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe, Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường, Đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, Dừng lại quan sát trước khi qua đường, Không chở quá tải, quá số người quy định…

5. Tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào xây dựng Cổng trường An toàn giao thông.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Giáo dục kiến thức ATGT trong trường học, nhất là giáo dục ý thức pháp luật giao thông cho học sinh: Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; Khi tham gia giao thông đi đúng phần đường, làn đường, không đi hàng 2, hàng 3

2. Ban Giám hiệu, nhất là Hiệu trưởng gắn trách nhiệm của mình với công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc phạm vi quản lý. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm liên đới khi có giáo viên, nhân viên, vi phạm trật tự giao thông.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác Năm An toàn giao thông 2018 của trường mầm non Điện lực./.

 

Nơi nhận:

-BGH;

- 9 lớp

- Lưu: CM

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Tuệ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 11
Tháng 07 : 134
Năm 2022 : 13.442