A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường MN Điện Lực xây dựng KH phòng chống tội phạm, phòng chống buôn bán người, phòng chống ma túy

PHÒNG GD & ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MẦM NON ĐIỆN LỰC

 

Số: /KH - TrMNĐL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quang Vinh, ngày 2 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Công tác phòng chống tội phạm; phòng chống mua bán người; phòng chống ma túy năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 307/KH-GDĐT ngày 20/4/2018 về Công tác phòng chống tội phạm; phòng chống buôn người; phòng chống ma túy năm 2018 của phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên năm 2018;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường. Trường Mầm Non Điện Lực xây kế hoạch công tác phòng chống tội phạm; phòng chống buôn người; phòng chống ma túy trong trường học năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong nhà trường về phòng, chống tội phạm, chống ma túy và mua bán người.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể giáo viên, cán bộ, công nhân viên về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng chống buôn người; phòng chống ma túy để tự phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống, góp phần làm giảm tệ nạn trong đời sống xã hội.

- Tiếp tục kiềm chế, làm giảm tiến tới xóa, nói không với ma túy trong cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm; phòng chống buôn người; phòng chống ma túy tại trường học. Tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh hiểu biết về tác hại của các tệ nạn trên đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh tác phòng chống tội phạm; phòng chống buôn người; phòng chống ma túy… xâm nhập vào trường học, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường.

2. Yêu cầu

- Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường đối với công tác phòng chống tội phạm; phòng chống buôn người; phòng chống ma túy trong trường học. Đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, an toàn cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong quá trình tham gia công tác, học tập.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về công tác phòng, chống tệ nạn trong trường học.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, giữa nhà trường với địa phương và gia đình HS, phát huy hiệu quả vai trò, tấm gương đạo đức của cán bộ, nhà giáo và sự chủ động, tích cực trong công tác phòng, tệ nạn trong nhà trường và cộng đồng.

- Xác định công tác phòng, chống và kiểm soát trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai thực hiện thường xuyên.

- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan để tuyên truyền, lồng ghép, tích hợp vào chương trình giáo dục. Có đánh giá kết quả thực hiện hằng năm, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác giáo dục, tuyên truyền

1.1. Nội dung

- Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tội phạm; phòng chống buôn người; phòng chống ma túy…xử lý hành vi có liên quan đến tội phạm, tệ nạn và các quy định khác có liên quan.

- Các biện pháp phòng ngừa lạm dụng tội phạm, tệ nạn đối với bản thân, gia đình và xã hội, biện pháp giảm vi phậm pháp luật vướng vào tệ nạn và phạm tội .

- Có lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử và hành động kiên quyết không tham gia tệ nạn , bao che tội phạm và tiếp tay cho tội phạm.

- Ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc phát hiện, đấu tranh chống tệ nạn và tội phạm, ngăn chặn tệ nạn , tội phạm xâm nhập và nhà trường, gia đình và xã hội.

1.2. Biện pháp

- Giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên về phòng, chống tội phạm, tệ nạn và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Thái Nguyên trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, họp Hội đồng nhà trường, bồi dưỡng chuyên môn...

- Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khóa

+ Thực hiện lồng ghép trong chương trình giáo dục thông qua các hoạt động ngày hội ngày lễ.

+ Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tổ Phụ nữ.

- Các hình thức giáo dục, tuyên truyền khác

+ Lồng ghép trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Giáo dục và của địa phương.

2. Công tác quản lý

- Nhà trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống tội phạm; phòng chống buôn người; phòng chống ma túy theo từng năm, từng giai đoạn.

- Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý các thông tin có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm; phòng chống buôn người; phòng chống ma túy của nhà trường từ phía cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thăm quan học tập nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa tội phạm, tệ nạn...

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, có hình thức biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống tội phạm; phòng chống buôn người; phòng chống ma túy của nhà trường.

3. Công tác phối hợp

- Nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng chống tội phạm; phòng chống buôn người; phòng chống ma túy. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các phong trào, các cuộc vận động khác

- Nhà trường phối hợp với cơ quan y tế , chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm định kỳ hoạt đột xuất khi cần thiết để phát hiện cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng trái phép chất ma túy...

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm; phòng chống buôn người; phòng chống ma túy. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị số 21/ CT-TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” ”, Chỉ thị số 46/ CT-TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về ‘Tăng cường lãnh đạo của Đảng với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”..

2. Tích cự phối kết hợp liên ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn .

3. Chú trọng việc lồng ghép tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm; phòng chống buôn người; phòng chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thăm quan học tập. Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, Họp hội đồng nhà trường, bồi dưỡng chuyên môn... để lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác phòng chống tội phạm; phòng chống buôn người; phòng chống ma túy, đưa công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

4. Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tội phạm, ma túy.

6. Tham mưu với các cấp kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm; phòng chống buôn người; phòng chống ma túy

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống tội phạm; phòng chống buôn người; phòng chống ma túy trong trường học.

- Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp thực hiện và định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá đúng thực trang tình hình và kết quả thực hiện để đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm; phòng, chống buôn người; phòng chống ma túy phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

- Báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm) và những vấn đề xảy ra trong nhà trường về Phòng GD&ĐT TPTN để kịp thời giải quyết.

Trên đây là Kế công tác phòng chống tội phạm; phòng chống buôn người; phòng chống ma túy trong trường học năm 2018 của trường mầm non Điện Lực./.

 

Nơi nhận:

-BGH;

- 9 lớp

- Lưu: CM

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook
Thống kê
Hôm nay : 26
Tháng 07 : 149
Năm 2022 : 13.457